Skip to content

Teuta Cacaj-Sadiku

Psikologe

Teuta Cacaj-Sadiku ka përfunduar studimet themelore dhe master në degën Psikologji Shkollore dhe Këshilluese, në Universitetin e Prishtinës. Teuta në vitin 2019, ka fituar përvojë profesionale në Qendrën e Burimeve për Mësim dhe Këshillim, “Nënë Tereza” në Prizren dhe gjatë vitit 2022-23 ishte pjesë e qendrës së shëndetit mendor “Alba Mental”, ku përmes platformës online ka shërbyer si psikoterapiste. Ajo për dy vite ka punuar si psikologe konsulente, e cila është marrë me dinamikat dhe sjelljet në grup në kontekstin organizativ të vendit të punës, ndërkaq nga viti 2020 punon si psikologe e shkollës. Teuta ka ndjekur trajnime të shumta profesionale dhe është certifikuar në fusha të ndryshme, si në arsimin gjithëpërfshirës, në bazat e Terapisë Kognitive të Sjelljes (CBT), spektrit të Autizmit, çrregullimet neurozhvillimore, në hartimin e Planit Individual Zhvillimor për fëmijët me nevoja të veçanta si dhe në Metodën Inovative të Psikoterapisë- Metoda ATOS.

Në klinikën “Empatia” krahas punës si terapiste e sjelljes me fëmijë, Teuta do të ofroj shërbime të këshillimit psikologjik për adoleshent dhe të rritur, këshillim familjar dhe orientim në karrierë.